Leveringsvoorwaarden ONTKNOOPT Coaching en Advies

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van of met ONTKNOOPT Coaching en Advies en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

ONTKNOOPT Coaching en Advies richt zich op coaching en advisering (daaronder o.a. verstaan trainingen en workshops) binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. ONTKNOOPT Coaching en Advies is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 92477844.

Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer is in deze ONTKNOOPT Coaching en Advies, hierna ook genoemd ONTKNOOPT.
 2. Opdrachtgever is in deze de natuurlijke of rechtspersoon die  die geautoriseerd (tekenbevoegd) is en die aan ONTKNOOPT opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, advisering, training of aanverwante werkzaamheden.
 3. Wanneer in deze leveringsvoorwaarden over coaching wordt gesproken, omvat dit alle wijzen waarop coaching door Opdrachtnemer plaatsvindt: individuele coaching, teamcoaching, groepscoaching, coaching van echtparen, online en offline coaching, etc.
 4. Een coachee is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit op het gebied van coaching, advisering, training of aanverwante werkzaamheden.
 5. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en ONTKNOOPT over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.
 6. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 4 | Offertes, prijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, inhuur accommodatie, middelen e.d.
 4. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 5. Indien niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.
 6. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Dit gebeurt op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 7. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 9. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 10. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 11. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem/haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht voor een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de klant heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden.
 3. Het staat de Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, mits de persoon/personen die gecoacht wordt/worden en Opdrachtgever hiertoe – in verband met het vertrouwelijk karakter van het traject – toestemming hebben verleend. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de eventuele vervanging aan coachee(s) en Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem/haar uitvoer(en)(t). Daarbij hebben coachee en Opdrachtgever – wederom vanwege het vertrouwelijk karakter van het traject – recht de vervanger(s) te weigeren.
 4. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de eventuele vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 5. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.
 6. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking aan IBAN NL65 KNAB 0257 3717 45 t.n.v. ONTKNOOPT Coaching en Advies onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum bij een coachingstraject, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is.
 2. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is.
 4. Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 5. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 6. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 7. ONTKNOOPT behoudt zich het recht voor om voor coachingsafspraken afgezegd binnen twee werkdagen het volledig bedrag van de coachingsafspraak in rekening te brengen. Hierbij geldt dat een gedeelte van een werkdag geldt als een gehele werkdag. Optioneel is dat dit indien mogelijk in tijd verrekend wordt met de resterende uren van de (coachings)overeenkomst.
 8. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, advisering, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
 2. Annulering door opdrachtgever. Bij annulering door Opdrachtgever van adviestrajecten, trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van coaching- en andere begeleidingstrajecten binnen twee werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Hierbij geldt dat een gedeelte van een werkdag geldt als een gehele werkdag. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 5. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden, tenzij anders met Opdrachtnemer overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies, trainingen of adviesopdrachten. Zij zijn dit verplicht ten opzichte van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de coachee is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000,-.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever en/of coachee verplicht de ingeschakelde derden zelf
  aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht.
 9. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand.

Artikel 12 | Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel coachees.

Artikel 13 | Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14 | Geldigheid leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht indien de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is ONTKNOOPT Coaching en Advies, gevestigd aan de Calcariaweg 80, 3881 XH Putten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92477844.

ONTKNOOPT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Leidend principe

Wij gaan om met de bescherming van jouw persoonsgegevens zoals ook wij willen dat er met onze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:

https://www.ontknoopt.nl/, Calcariaweg 80, 3881 XH Putten, 06-30044200.
Liesbeth Bron is de Functionaris Gegevensbescherming van ONTKNOOPT. Zij is te bereiken via liesbeth@ontknoopt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ONTKNOOPT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Naam, adres en woonplaats van de organisatie waar je voor werkzaam bent of van jezelf indien je zelf de opdrachtgever bent.

– Naam, e-mailadres en telefoonnummer van je leidinggevende en/of HR-functionaris die betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en onze dienstverlening voor jou (indien van toepassing).

– Factuuradres en bankrekeningnummer van jou indien je zelf de opdrachtgever bent of van je werkgever indien deze de opdrachtgever is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ONTKNOOPT  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet expliciet gevraagd. Het kan voorkomen dat je deze wel relevant vindt en actief verstrekt, bijvoorbeeld in toelichtingen in het intakeformulier of in je biografie. Dit ter voorbereiding op of tijdens de coachsessies – mondeling, schriftelijk of per e-mail. ONTKNOOPT verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om onze opdracht uit te kunnen voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ONTKNOOPT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze opdracht uit te voeren.

– Om coaching en begeleiding op maat te geven.

– Om training & consulten op maat te geven

– Om advies- en consultancyopdrachten te kunnen uitvoeren

– Het afhandelen van offerte en betaling.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of blogs

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

ONTKNOOPT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ONTKNOOPT neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ONTKNOOPT) tussen zit. ONTKNOOPT gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ONTKNOOPT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard persoonsgegevens :

– Fiscale Bewaartermijn 7 jaar

Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie:

–  Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven

Gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens verzameld in voorbereiding op en tijdens onze sessies en begeleiding:

– Uiterlijk 1 jaar na afronding van het begeleidingstraject vernietigen wij ons digitale dossier en het papieren dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden

ONTKNOOPT  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Andere verstrekkingen zullen alleen plaatsvinden nadat je hier toestemming voor hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant of coaches of leveranciers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ONTKNOOPT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ONTKNOOPT gebruikt beperkt cookies of vergelijkbare technieken. Onze website gebruikt alleen analytische cookies, bedoeld voor eigen gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ONTKNOOPT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ontknoopt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

ONTKNOOPT  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ONTKNOOPT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ontknoopt.nl

Putten, 1 januari 2024